Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 
Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

 w  Opocznie

 


Opoczno: Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
Numer ogłoszenia: 86487 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa PSP , ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 44 6453200, faks 44 6453208.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.opoczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka ochrony przeciwpożarowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. 2. Zakres robót: 2.1. Budynek administracyjno-garażowy 1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm (1 479,371 m2) i ościeży (93,294 m2). U=0,247 W/m²xK. 2. Docieplenie stropodachu granulatem gr. 10 cm.U=0,247 W/m²xK (część administracyjna). 3. Wymiana stolarki drzwiowej. Ilość drzwi 3 szt. U=2,0 W/m²xK 4. Wymiana stolarki okiennej. Ilość okien 5 szt. U=1,4 W/m²xK 5. Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. Ilość grzejników 96 szt., ilość nagrzewnic ściennych 6 kpl 6. Modernizacja kotłowni. Moc kotła 157 kW. 7. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych (5 szt. kolektorów o pow. 2,3 m2 każdy, mocy łącznej 6,33 kW i pojemności wodnej zasobnika 750 l). 8. Modernizacja wewnętrznej instalacji CWU. 9. Docieplenie stropodachu styropapą gr. 10 cm. U=0,210 W/m²xK. (część garażowa). 2.2. Budynek warsztatowo-magazynowy 1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm (796,195 m2) i ościeży (42,210 m2). U=0,246 W/m²xK. 2. Docieplenie stropodachu styropapą gr. 12 cm. U=0,187 W/m²xK. 3. Wymiana stolarki drzwiowej. Ilość drzwi 3 szt. U=1,8 W/m²xK . 4. Wymiana stolarki okiennej. Ilość okien 24 szt. U=1,4 W/m²xK. 5. Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. Ilość grzejników 24 szt., ilość nagrzewnic ściennych 6 kpl. 6. Modernizacja przyłącza ciepłowniczego (2xDN80) oraz przyłącza CWU (1xDN50, 1xDN25) z kotłowni do budynku warsztatowo-magazynowego. 7. Modernizacja wewnętrznej instalacji CWU. 3. Miejsce realizacji zamówienia obiekt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno 4. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. 6. Mając na uwadze, iż Zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe, zalecane jest aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektów jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty w celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektów, których dotyczy udzielane zamówienie, a także zdobycia na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. 7. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST W RAMACH W/W ROBÓT DO: 1) Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, technologią wskazaną przez Projektanta, z zasadami wiedzy technicznej, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, załączonymi do niniejszej specyfikacji. 2) Zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów i urządzeń do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów. 3) Zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy. 4) Zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom z udziałem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru robót. 5) Natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót. 6) Pokrycia kosztów związanych z bieżącą obsługą geodezyjną inwestycji, w tym odtworzenia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku gdy w/w znaki znajdują się na terenie realizacji robót. 7) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach, sposobie ich zagospodarowania do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego z kopią do wiadomości Zamawiającego. W cenie oferty Wykonawca ma obowiązek uwzględnić odległość, koszt wywozu i utylizacji odpadów. 8) Prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). 9) Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BiOZ winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy. 10) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 11) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po sprawdzeniu jej kompletności przez Inspektora Nadzoru, najpóźniej w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania kompleksowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów przez Powiatowy Ośrodek Geodezji (w 3 egzemplarzach) najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 12) Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 11 sierpnia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041 ze zm. ). 13) Przedstawione w dokumentacji wskazania na urządzenia techniczne I materiały z podaniem nazw własnych oraz nazw producenta należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji urządzenia i materiały, z zachowaniem równoważnych parametrów i cech technicznych oraz przy zachowaniu oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności całości zamówienia (z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień). Równoważne parametry i cechy nie mogą być gorsze niż parametry i cechy urządzeń i materiałów przykładowo wymienionych w dokumentacji, nie mogą to być również parametry i cechy, które obniżają funkcjonalność i trwałość urządzeń i materiałów. 14) Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, jednak ich parametry techniczne muszą odpowiadać zaproponowanym w dokumentacji projektowej. 15) Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 16) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania zamówienia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych. 17) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.). 18) Wykonawca przygotuje oraz złoży w formie spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza : a) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, b) protokoły z badania materiałów i urządzeń, c) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, d) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji zadania., e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą f) kosztorys powykonawczy 19) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do uzyskania niezbędnej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz dokumentację powykonawczą, kosztorys powykonawczy oraz zobowiązuje się do współpracy w trakcie jej uzyskania. 20) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór ostateczny, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek. Uwaga! Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez zamawiającego które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.24.00-7, 09.33.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 28.800,00 zł PLN ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych PLN) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy NR 18 8973 0003 0020 0376 3021 0002 z dopiskiem - Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm. ). należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w sekretariacie PSP pokój Nr 205 II piętro budynku głównego a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Z treści powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium składane przez Konsorcjum w formie poręczeń lub gwarancji ma wskazywać Lidera Konsorcjum i pozostałych konsorcjantów. 6. Gwarancja lub poręczenie wadium musi dodatkowo zawierać klauzulę wypłaty kwoty wadialnej Zamawiającemu, zarówno wówczas gdy Lider Konsorcjum uchyli się od zawarcia umowy z Zamawiającym w przypadku gdy zostanie wybrana oferta Konsorcjum, jak i wtedy, gdy od zawarcia umowy uchyli się którykolwiek z pozostałych członków Konsorcjum. 7. Zwrot wadium, 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a upzp. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Oferta w trakcie trwania procedury przetargowej od dnia składania ofert do dnia podpisania umowy (termin związania ofertą 30 dni) winna być przez cały okres zabezpieczona wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   a) potencjałem techniczny Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych b) Potencjał kadrowy o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami, które po stronie Wykonawcy będą kierować wykonaniem zamówienia, mającymi doświadczenie zawodowe, minimum 5 lat i posiadającymi n/w uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 1) Kierownika budowy - 1 osoba posiadająca: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 2) kierowników robót branżowych posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba Nie należy łączyć funkcji kierownika budowy i robót branżowych Wyżej wymienione osoby powinny legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. )( lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami we właściwej branży i zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 01.01.1995 r. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278). Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie. Powyższe zagadnienie reguluje Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 63, poz. 394 ) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze (wg załączonego wzoru Nr 1 ) 2. Dowód wniesienia wadium 3. Harmonogram - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (wg załączonego wzoru Nr 2 ) do celów poglądowych 4. Dokument pełnomocnictwa - ( oryginał lub notarialnie poświadczona kopia ) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie ( np. konsorcjum, sp. cywilna ), pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. 5. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej służący do celów poglądowych ( nie podlega ocenie)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·        1 - Cena - 90

·        2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia, 4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia; 5) odkrycie przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie budowy, których nie naniesiono na dokumentację geodezyjną, geologiczną lub projektową i których wystąpienie powoduje konieczność zmiany sposobu wykonania robót; 6) powzięcie informacji o nowych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i jakościowych, których zastosowanie okaże się korzystne dla zamawiającego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamówienia i konieczności zwiększenia umówionego wynagrodzenia; 7) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego; 8) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, które uniemożliwiają wykonanie umowy na warunkach w niej określonych. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.opoczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa PSP w Opocznie ul. Rolna 1 pokój 211 II piętro budynku głównego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Komenda Powiatowa PSP w Opocznie ul. Rolna 1 pokój 205 (sekretariat) II piętro budynku głównego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedsięwzięcie pn. Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki :

 SIWZ

Załączniki do SIWZ

Pytania, odpowiedzi do SIWZ

Projekt umowy

Harmonogram

Dokumentacja projektowa 1

Dokumentacja projektowa 2

Dokumentacja projektowa instalacji

Przedmiar 1 część

Przedmiar 2 część

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja techniczna 2

Specyfikacja techniczna 3

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1994
Wprowadzony przez: Stanisław Sagalara
Data opublikowania: 2015-06-12 13:26:21
Obowiązuje od: 2015-06-12 13:26:21
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-06-22 14:43:59 Stanisław Sagalara
2015-06-16 06:02:51 Stanisław Sagalara
2015-06-12 20:36:40 Stanisław Sagalara
2015-06-12 19:38:53 Stanisław Sagalara
2015-06-12 19:37:07 Stanisław Sagalara
2015-06-12 19:34:59 Stanisław Sagalara
2015-06-12 17:21:44 Stanisław Sagalara
2015-06-12 17:20:54 Stanisław Sagalara
2015-06-12 17:19:58 Stanisław Sagalara
2015-06-12 17:19:06 Stanisław Sagalara
 
Pokaż starsze